Europeiska investeringsbankens finansiering av SME-lån

Genom ett avtal med Europeiska investeringsbanken (EIB; www.eib.org) stödjer vi små och medelstora företag (SME) [och små projekt som genomförs av företag med mindre än 3,000 anställda (MidCap-företag)] genom att erbjuda flera olika finansieringslösningar till låg kostnad och flexibla återbetalningsprogram.

Ett europeiskt samarbete med en hållbar ekonomi till förmån för små och medelstora företag
EIB är Europeiska unionens bank för långsiktig utlåning; dess uppgift är att bidra till integration, balanserad utveckling och ekonomiskt och socialt samarbete mellan EU:s medlemsstater. Tack vare dess bästa möjliga rating på kapitalmarknaderna (AAA), kan EIB ge lån med förmånliga villkor till små och medelstora företag via oss. De små och medelstora företagen får specifik och individuell information av oss om EIB:s engagemang och dess inverkan på de finansiella villkoren för det mottagna lånet. Omfattande information om EIB-gruppens stöd till små och medelstora företag kan man läsa om på EIB:s webbplats (www.eib.org).

Inom omfattningen av båda parters klimatåtaganden har lånet reserverats för att stödja investeringar som är till fördel för övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Vad är EIB-finansiering?
EIB stärker sitt stöd till Europas små och medelstora företag genom att hjälpa denna viktiga sektor att få tillgång till nödvändiga nya kreditbelopp. Löptiden på lånet är minst 2 år (den faktiska löptiden på lånet beror på den ekonomiska och tekniska livslängden på det finansierade projektet) och det kan användas för finansiering av allt från mycket små projekt till investeringar med en maximal kostnad på 25 miljoner euro. EIB:s bidrag kan emellertid inte överstiga 12,5 miljoner euro.

Vem kan ansöka om ett EIB-lån?

  • SME med mindre än 250 anställda på gruppnivå före investeringar, baserade i en av de 27 EU-medlemsstaterna;
  • MidCap-företag med mindre än 3,000 anställda på gruppnivå före investeringar, baserade i en av de 27 EU-medlemsstaterna;
  • alla ekonomiska sektorer och aktiviteter är berättigade med några få undantag, bland -annat ren egendomsspekulation, produktion av vapen och ammunition, militär eller polisiär utrustning eller infrastruktur samt utrustning eller infrastruktur som begränsar människors enskilda rättigheter och frihet, spel, tobaksrelaterade industrier, aktiviteter som anses vara etiskt eller moraliskt kontroversiella, som mänsklig kloning och djurförsök som inte överensstämmer med ”Europarådets konvention för skydd av ryggradsdjur som används för experimentella och andra vetenskapliga ändamål”, aktiviteter som förbjuds av nationell lagstiftning eller vars miljömässiga påverkan inte kan mildras eller kompenseras.

Vad kan ett lån från EIB användas till?
EIB-lånet kan användas för att finansiera alla investeringar och utgifter som uppkommer i utvecklingen av ett SME eller ett MidCap-företag dvs:

  • Materiella investeringar: inköp av anläggning och utrustning, med vissa undantag för markköp.
  • Immateriella investeringar: i synnerhet utgifter vid FoU, uppbyggnad av distributionsnät såväl inhemska som andra marknader inom EU.
  • Medellånga och långsiktiga krav på rörelsekapital för att återupprätta företagets allmänna kassalikviditet.

Vad är fördelarna för ditt företag?

  • Du kan få förmånliga räntor jämfört med vanliga utlåningsräntor för företag.
  • Du kan förhandla villkoren eller återbetalningstakten på lånet så de passar omständigheterna och kassaflödet i ditt företag.
  • Det tillåter dig att investera betydligt i ditt företag utan att negativt påverka kassaflöde eller likviditet.

Du måste samtycka till att (a) med en rimlig förvarning ge tillstånd till representanter för EIB att inspektera alla anläggningar, installationer och arbeten inom projektet där lånet har använts; och (b) vi, efter begäran från EIB, kan förse dem med information om dig.

EIB-lån för små och medelstora företag kanaliseras genom oss, därför är det helt upp till oss att granska ansökan och besluta huruvida lånet ska beviljas eller inte.

Vänligen kontakta din lokala Account Manager för att diskutera om ditt företag kvalificerar sig för finansiering med stöd från EIB:s ”Lån till SME” eller EIB:s ”Lån till MidCap-företag”.

Om EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) är EU:s långsiktiga utlåningsinstitution som ägs av medlemsstaterna. Den gör långsiktig finansiering tillgänglig för goda investeringar för att bidra till EU:s policymål.

EIB är aktivt i runt 160 länder och är världens största multilaterala långivare för klimatåtgärdsprojekt. EIB Group tog sig nyligen an sin Climate Bank Roadmap för att leverera sin ambitiösa agenda att ge en biljon euro i stöd för klimatåtgärder och investeringar i miljöhållbarhet fram till 2030 och att leverera över 50 % av EIB:s finanser för klimatåtgärder och miljöhållbarhet innan 2025. Som en del av denna färdplan kommer all ny EIB Group-verksamhet att följa målen och principerna i Parisavtalet.